RETNEMT.DK ApS behandling af dine personoplysninger

1. Indledning

Her kan du læse om, hvordan RETNEMT.DK ApS (herefter RETNEMT”) indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.

Vi har modtaget dine personoplysninger i forbindelse med overtagelse af forretningsaktiviteten for udbud af måltidskasser fra Kokkens Hverdagsmad. I den forbindelse har Kokkens Hverdagsmad (CATERING DANMARK ApS, CVR: 17089234) videregivet dine oplysninger til os.

I denne privatlivspolitik er det derfor beskrevet, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvordan oplysningerne anvendes, hvornår de slettes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2. Den dataansvarlige

Det er RETNEMT.DK ApS der er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, som beskrevet under afsnit 3 nedenfor, er du velkommen til at kontakte os her:

RETNEMT.DK ApS
CVR-nr.: 27768245
Ole Rømers Vej 4
3000 Helsingør
E-mail: databeskyttelse@retnemt.dk

3. Hvordan behandler vi personoplysninger, som led i vores aktiviteter?

De enkelte aktiviteter, hvor RETNEMT (som dataansvarlig) kan indsamle og behandle personoplysninger om dig, er beskrevet hver for sig nedenfor.

3.1 Vores markedsføringsaktiviteter samt identifikation af kunder

3.1.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Oplysningerne som vi indsamler er følgende:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Oplysninger om tidligere leveringer af måltidskasser (købshistorik)
 • Elektroniske identifikationsdata (IP-adresse, cookies, etc.)
 • Kundestatus
 • Kundegruppe
 • Kunde ID
 • Tilkendegivelse af samtykke

Disse oplysninger stammer primært fra dig selv i forbindelse med oprettelse som abonnent hos Kokkens Hverdagsmad (Catering Danmark ApS). RetNemt har dog modtaget oplysningerne fra Kokkens Hverdagsmad i forbindelse med, at vi har overtaget forretningsaktiviteten for levering af måltidskasser og er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som har været gældende mellem dig og Kokkens Hverdagsmad.

Hvis du i fremtiden køber måltidskasser fra RetNemt, bliver du omfattet af vores generelle persondatapolitik, som du kan læse her.

3.1.2 Hvorfor behandles oplysningerne?

Formålet med behandling af personoplysningerne er til dels at kunne identificere dig som tidligere kunde og foretage markedsføring, hvis du på et tidspunkt ønsker at købe måltidskasse hos os.

Formålet er desuden at tilpasse vores online markedsføring på digitale platforme samt på andre hjemmesider som du besøger, så markedsføringen modsvarer dine interesser og behov.

RETNEMT sender alene direkte markedsføring ud på e-mail m.v., hvis du har givet samtykke hertil.

3.1.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er vores interesse i at markedsføre et produkt (måltidskasser) som du tidligere har vist interesse i. Markedsføringen udspringer af din købshistorik hos Kokkens Hverdagsmad og der vil være tale om tilsvarende produkter, som du tidligere har købt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.1.4 Hvem deles oplysningerne med?

Oplysningerne kan deles med andre selskaber i den koncern, som RetNemt en del af, svenske LMK Group.

Oplysningerne deles med følgende tredjeparter (databehandlere), der behandler oplysningerne for os efter vores instruks:

 • Meta (Facebook, Instagram)
 • Intermail

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Disse lande inkluderer USA. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.1.5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Vi vil slette dine personoplysninger senest 12 måneder efter vi har modtaget dem fra Kokkens Hverdagsmad som led i overdragelsen af forretningsaktiviteten til os.

Det er RetNemts politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

4. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på databeskyttelse@retnemt.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder, kan du læse mere på datatilsynet.dk.

5. Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Vores kontaktoplysninger kan findes under afsnit 2 ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan ske via e-mail dt@datatilsynet.dk eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.